Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić

Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić
21-09-2010 Możliwość komentowania Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić została wyłączona Zmiany Podatkowe admin


Emeryci i renciści mogą kontynuować lub podjąć pracę zarobkową. Muszą jednak mieć na uwadze, iż osiągane przez nich przychody mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie pobieranego świadczenia. Kwestię tę reguluje art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega bowiem zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o wartość przekroczenia, z zachowaniem kwoty maksymalnego zmniejszenia.

Przy czym ograniczenia te nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, a więc odpowiednio 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Tags
O Autorze