Rok: 2010

Rok: 2010

Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej 2011
06-10-2010 Księga podatkowa,Zmiany Podatkowe biuro

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września poprzedniego roku.
Details

Homologacja nie wystarczy do jednorazowej amortyzacji auta
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Warunkiem niezbędnym do uznania pojazdu za niebędący samochodem osobowym jest spełnienie wymogów wskazanych m.in. w art. 5a pkt 19 lit. a-d ustawy o pdof (odpowiednio art. 4a pkt 9 lit. a-d ustawy o pdop). Przy czym ustawodawca wprowadził wymóg, aby spełnienie warunków określonych w powołanych przepisach było potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odnotowane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ministerstwo
Details

Emeryci i renciści będą mogli mniej zarobić
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Emeryci i renciści mogą kontynuować lub podjąć pracę zarobkową. Muszą jednak mieć na uwadze, iż osiągane przez nich przychody mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie pobieranego świadczenia. Kwestię tę reguluje art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega bowiem zawieszeniu w razie osiągania
Details

Projekt nowelizacji ustawy o VAT
21-09-2010 Zmiany Podatkowe admin

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje uwzględnienie w jej przepisach symboli statystycznych wynikających z nowej, obowiązującej od 2009 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Będą one stosowane do identyfikacji towarów i określania rodzaju świadczonych usług podlegających VAT. Pozwoli to podatnikom na ujednolicenie zasad ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT i dokumentacji statystycznej. Zlikwidowany ma być
Details