Autor: biuro

Autor: biuro

Obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej 2011
06-10-2010 Księga podatkowa,Zmiany Podatkowe biuro

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września poprzedniego roku.
Details